El teu sistema operatiu no és compatible. Hi estem trabbalant pero ..

Normes d’accés i restriccions del material

ACCÉS A L’ARXIU 

L’Arxiu Lliure és un espai digital que permet tenir accés al patrimoni documental tot tipus i en diversos formats que el Lliure ha anat recopilant al llarg de la seva trajectòria artística. La voluntat del Lliure és preservar i donar a conèixer els testimonis artístics generats pel mateix teatre o per tercers, atorgar-los el valor històric que mereixen i ser font d’inspiració tant per a la recerca com per a la creació. 

A través de l’espai digital de l’Arxiu, es podrà consultar quin material conserva el Teatre Lliure dels diferents espectacles presentats en les seves sales i en d’altres. Aquests documents es poden veure directament, tret d’alguns subjectes a drets, per als quals s’ha de fer una petició omplint un formulari. Són subjectes a aquest procediment per tal de respectar la normativa vigent sobre la propietat intel·lectual i els drets d’autor, regulats al Real Decret Legislatiu 1/1996 del 12 d’abril, segons el qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, com també la normativa referent als drets d’imatge, regulada a la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig sobre la protecció civil del Dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.  

És a dir, alguns materials seran visibles directament sense necessitat de demanar un permís previ. En canvi, d’altres seran accessibles sota demanda via formulari i podran ser consultats únicament amb finalitats pedagògiques, acadèmiques i/o culturals. En aquests casos, quan s’autoritzi la visualització, el Lliure facilitarà un enllaç mitjançant el qual es podrà realitzar la visualització. Aquest material no es podrà descarregar i estarà disponible únicament de manera temporal.  

D’altra banda, tots els documents de l’Arxiu s’acompanyen d’un text breu que en detalla les condicions de visualització i/o d’ús permeses.  

TIPOLOGIES DOCUMENTALS I TRACTAMENT 

A més, hi ha certes tipologies documentals restringides a les quals es podrà tenir un accés directe limitat, ja sigui pel que fa a imatges de baixa resolució, partitures o textos teatrals fragmentats o resums audiovisuals, per tal que es pugui tenir un primer contacte amb el document i decidir si interessa sol·licitar-ne el contingut complet. 

En cas que, efectivament, interessi fer una visualització completa del document, se’n podrà demanar l’accés mitjançant un formulari que estarà disponible a la mateixa web, de manera que sigui fàcil omplir-lo en mirar d’accedir al document. Qui faci la petició haurà d’explicar-ne la finalitat pretesa en l´accés al contingut subjecte a restriccions de drets. 

A continuació, detallem quines són les tipologies documentals no accessibles directament i a les quals es podrà accedir per petició expressa via formulari: 

Tipologia documentalTractament 
Enregistraments dels espectacles sencers efectuats pel LLIURE Visualització restringida per finalitats informatives, educatives i/o culturals. 
Enregistraments editats dels espectacles sencers que són de producció pròpia  Visualització i ús permesos dins del termini de durada dels drets cedits per contracte.  Passat aquest termini, visualització només per finalitats informatives, educatives i/o culturals. 
Enregistraments dels espectacles sencers de coproduccions o produccions convidades  Visualització i ús permesos dins el termini de durada dels drets cedits per contracte. Passat aquest termini, visualització només per finalitats informatives, educatives i/o culturals. Cal citar © Autor i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Manuscrit original / text final / versions Visualització restringida per finalitats informatives, educatives i/o culturals.  Cal citar © Autor i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Documents de Dansa i Teatre (DDT) Visualització restringida per finalitats informatives, educatives i/o culturals.  Cal citar © Autor i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Programes artístics que inclouen el text de l’obra Visualització restringida per finalitats informatives, educatives i/o culturals.  Cal citar © Autor i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Fotografies artístiques d’autor desconegut o sense drets cedits Visualització restringida segons el cas.  Cal citar © Autor o Autor desconegut i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Música escrita de l’obra (Partitures) Visualització restringida per finalitats informatives, educatives i/o culturals. Cal citar © Autor i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Subtítols en altres idiomes Visualització restringida per finalitats informatives, educatives i/o culturals.  Cal citar © Autor de l’obra © Autor de la traducció i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Enregistraments sonors de l’espectacle sencer Audició restringida per finalitats informatives, educatives i/o culturals. Cal citar © Autor i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Enregistraments sonors de fragments de l’espectacle Audició permesa sense ús comercial.  Cal citar © Autor i font (Arxiu del Teatre Lliure). 
Enregistraments editats de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure Audibles parcialment. Per a audició completa o ús cal l’autorització del titular dels drets, negociable amb l’AGEDI. 

La resta de documentació de l’Arxiu Lliure serà accessible directament a la pàgina web, ja sigui perquè es tracta de documents no protegits per drets de Propietat Intel·lectual, o per haver expirat el termini de protecció i ser ara de domini públic, o bé perquè el Lliure en tingui els drets cedits. 

Les tipologies documentals directament accessibles són: vídeos promocionals dels espectacles, enregistraments de col·loquis realitzats després de les funcions, reportatges de televisió, programes de mà, programes artístics que no incloguin el text de l’obra, cartells i altre material visual, fotografies,, reculls de premsa, plànols tècnics de llums, so i escenografia, vestuari i utillatge, objectes, i enregistraments d’efectes sonors i anècdotes. 

En cas de tenir algun dubte addicional sobre el funcionament de l’Arxiu Lliure, ens el podeu fer arribar a la següent adreça de correu electrònic: adelapaz@teatrelliure.com.  

Barcelona, gener de 2023